آژانس بهداشت در ادیشا

  • خانه
  • /
  • آژانس بهداشت در ادیشا

صالحی: خرابکاری در نطنز توسط آژانس و کشورهای عضو محکوم شود- آژانس بهداشت در ادیشا ,در این زمینه، رژیم اسرائیل که به عضویت ان.پی.تی در نیامده و به طور مداوم و مصرانه از پایبندی به پادمان های آژانس امتناع ورزیده است، نیازمند رویکرد بی طرفانه و حرفه ای آژانس می باشد.ایران آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است ...رئیس جمهور با بیان اینکه از دیدگاه ما آژانس بین المللی انرژی اتمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است.صالحی: خرابکاری در نطنز توسط آژانس و کشورهای عضو محکوم شود

در این زمینه، رژیم اسرائیل که به عضویت ان.پی.تی در نیامده و به طور مداوم و مصرانه از پایبندی به پادمان های آژانس امتناع ورزیده است، نیازمند رویکرد بی طرفانه و حرفه ای آژانس می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

ایران آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است ...

رئیس جمهور با بیان اینکه از دیدگاه ما آژانس بین المللی انرژی اتمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است.

با تامین کننده تماس بگیرید

صالحی: خرابکاری در نطنز توسط آژانس و کشورهای عضو محکوم شود

در این زمینه، رژیم اسرائیل که به عضویت ان.پی.تی در نیامده و به طور مداوم و مصرانه از پایبندی به پادمان های آژانس امتناع ورزیده است، نیازمند رویکرد بی طرفانه و حرفه ای آژانس می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

ایران آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است ...

رئیس جمهور با بیان اینکه از دیدگاه ما آژانس بین المللی انرژی اتمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است.

با تامین کننده تماس بگیرید

صالحی: خرابکاری در نطنز توسط آژانس و کشورهای عضو محکوم شود

در این زمینه، رژیم اسرائیل که به عضویت ان.پی.تی در نیامده و به طور مداوم و مصرانه از پایبندی به پادمان های آژانس امتناع ورزیده است، نیازمند رویکرد بی طرفانه و حرفه ای آژانس می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

ایران آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است ...

رئیس جمهور با بیان اینکه از دیدگاه ما آژانس بین المللی انرژی اتمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است.

با تامین کننده تماس بگیرید

ایران آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است ...

رئیس جمهور با بیان اینکه از دیدگاه ما آژانس بین المللی انرژی اتمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است.

با تامین کننده تماس بگیرید

صالحی: خرابکاری در نطنز توسط آژانس و کشورهای عضو محکوم شود

در این زمینه، رژیم اسرائیل که به عضویت ان.پی.تی در نیامده و به طور مداوم و مصرانه از پایبندی به پادمان های آژانس امتناع ورزیده است، نیازمند رویکرد بی طرفانه و حرفه ای آژانس می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید